Theosofie

Wat is theosofie?

Het woord theosofie betekent letterlijk “goddelijke wijsheid” of “wijsheid aangaande het goddelijke”. Het is deze liefdevolle tijdloze wijsheid die te vinden is in het hart van iedere grote religie, filosofie of wijsheidstraditie. Tim Boyd, International President zegt in het tijdschrift Theosofia, september 2018, p. 101, het volgende: “Het is een bijzonder krachtig tijdsgewricht waarin wij nu leven. Het is een tijd die schreeuwt om verdieping van ons begrip van de mogelijkheid om het harmonieuze leven te leiden dat de tijdloze Wijsheid ons kan bieden. De vraag van nu is, net als vroeger, ‘Hoe kunnen wij deze tijdloze Wijsheid in onszelf realiseren en op een praktische, bruikbare manier in ons leven tot uitdrukking brengen?'”

De internationale Theosofische Vereniging is bijna 150 jaar geleden opgericht. Sindsdien is er veel veranderd en veel verschillende benaderingen van spiritualiteit zijn in de loop van deze tijd veel meer toegankelijk geworden. De vereniging bestaat uit mensen die deze wijsheid zien als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit, maar als iets wat gevonden kan worden door studie, zelfreflectie, zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. In de Theosofische Vereniging wordt vanuit verschillende disciplines begeleiding en ondersteuning geboden om deze wijsheid in onszelf te verwezenlijken.

 In stilte aanwezig In Dat Wat Is
Licht uitstralend in vreugdevolle overvloed
In een natuurlijk evenwicht geworteld in de Liefde 

Missie van de Theosofische Vereniging

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelf-transformatie.

Wat is een theosofische loge?

In plaats van het woord loge gebruiken we vaak het begrip (plaatselijke) afdeling omdat het woord loge vaak niet zonder meer duidelijk is. De loge is een werkplaats waar spirituele zoekers bij elkaar komen in hun zoektocht naar tijdloze waarheid en wijsheid. Het is een plek waarin je met gelijkgestemden diepgaand via studie en meditatie met de essentie van oude wijsheidstradities bezig bent. Hoewel een ieder zijn eigen individuele pad gaat, biedt een loge de unieke mogelijkheid om dit proces in te gaan, in broederschap verbonden.

Interactie in een loge

In een loge kun je elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren. In de manier waarop we naar elkaar luisteren en met elkaar communiceren leren we ons fijngevoelig af te stemmen op de inhoud, de ander en het groepsdynamisch proces. Op deze manier is heldere communicatie dienstbaar aan het tot uitdrukking komen van de essentie. Hierdoor wordt het mogelijk om voorbij te gaan aan kennis en te komen tot waarachtig innerlijk weten.

De Doeleinden van de Theosofische Vereniging

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Vrijheid van denken

In lijn met het voorstel aangenomen door de raad van bestuur van de wereldwijde Theosofische Vereniging, willen we benadrukken “dat er geen leer is, geen mening, door wie dan ook geleerd of aangehangen, die op welke manier dan ook bindend is voor enig lid van de Vereniging, of die enig lid niet vrijstaat aan te nemen of te verwerpen. Onderschrijven van haar drie Doeleinden is de enige voorwaarde voor het lidmaatschap.”

Thema:  Overlay door  Kaira ·
2021 Annie Besant Loge